دارای مجوز رسمی از ورازت بهداشت

پروتز گونه : با تزریق ژل و چربی و جراحی کاشت گونه