دارای مجوز رسمی از ورازت بهداشت

تزریق چربی در صورت و بدن:هزینه،فواید و عوارض